درست انتخاب کن

بعضی از اشتباهاتی را که در زندگی انجام میدهیم

به خاطر هزاران کار غلط نیست

به خاطر کارهای درستی است

که به خاطر انسانهای غلط انجام میدهیم ...


( تصمیمات کوچک ولی به موقع ، موفقیت های بزرگ را میافرینند)

/ 0 نظر / 13 بازدید